top of page

Zpracování osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky.

Rádi bychom Vás informovali, že dlouhodobě a soustavně pečujeme o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků webových stránek.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat.

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

V případě zpracování Vašich osobních údajů z naší strany jakožto správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití.

bottom of page